Coaches

Vincent Fohal

Coach

Vincent Fohal

Coach

Joueurs

Yassine Bendaimi

Yassine Bendaimi

01/01/2004

Gabriel Bolenge Nkoy

Gabriel Bolenge Nkoy

04/10/2006

Nathan Bolenge Nkoy

Nathan Bolenge Nkoy

11/06/2005

Adnane El Yandouri

Adnane El Yandouri

01/01/2004

Haythem Eskenazi

Haythem Eskenazi

01/01/2004

Yahya Gargata

Yahya Gargata

14/05/2005

Ibrahim M'Nefeg

Ibrahim M'Nefeg

01/01/2005

Imran M'Saouri

Imran M'Saouri

01/01/2005

Ulysse Nanebala Byrne

Ulysse Nanebala Byrne

13/12/2005

Mehdi Salmi

Mehdi Salmi

01/01/2005

Sory Soumare

Sory Soumare

01/01/2005

Staff